Graddau ar garreg eich drws

Peidiwch ag oedi dim mwy – nawr yw’r amser i ddechrau astudio ar gyfer y radd honno rydych bob amser wedi bod eisiau.
Gydag amrywiaeth o raddau llawn a rhan-amser a gynigir yn y Coleg, y mis Medi hwn yw’r amser perffaith i fynd i addysg uwch. Mae llawer o bobl leol eisoes wedi manteisio ar y cyfle i gyfuno dysgu â gwaith neu fagu plant ac wedi hybu nid yn unig eu dewisiadau gyrfa ond hefyd eu hunan-barch.
Nid yw addysg uwch o anghenraid yn golygu astudio ar gyfer gradd anrhydedd – gallech astudio Gradd Sylfaen (profiad gwaith wedi’i gyfuno gydag astudiaeth academaidd), Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch (HND), neu Ddiploma Addysg Uwch.

Gofal Anifeiliaid a Chefn Gwlad: Cyrsiau Gradd

Y Celfyddydau: Cyrsiau Gradd

Gall astudio unrhyw un o bynciau’r Celfyddydau sydd gennym i’w cynnig fod yn hynod werthfawr ac yn gymaint o hwyl! Gan weithio gyda thîm o diwtoriaid sydd â phrofiad go iawn o’r diwydiant yn y campws gorau yng ngorllewin Cymru, rydych yn siwr o brofi nifer o gyfleoedd i fwydo’ch dawn greadigol. Boed hynny yn y theatr a’r stiwdio dawnsio i berfformwyr, stiwdios recordio i gerddorion, ystafelloedd Mac i ddylunwyr neu stiwdio ac ystafell dywyll i ffotograffwyr, mae rhywbeth at ddant pawb.
Byddwch yn datblygu dealltwriaeth ddyfnach yn eich dewis faes ac yn cael nifer o gyfleoedd i roi eich gwybodaeth ar waith.  Bydd arddangosfeydd diwedd blwyddyn a pherfformiadau byw yn rhoi’r cyfle i chi arddangos eich talent, cyn symud ymlaen i gyflogaeth neu ddilyn cyn-fyfyrwyr i rai o brifysgolion creadigol gorau’r DU.
Mae cael gwir angerdd ac ymroddiad ar gyfer un o’n pynciau celfyddydol yn hanfodol i’w wneud yn llwybr creadigol gwerth chweil a phleserus.

Busnes: Cyrsiau Gradd

Mae ein pynciau busnes a phynciau cysylltiedig yn amrywio o’r Diploma Estynedig mewn Busnes i gymwysterau Cyfrifeg AAT a chymwysterau ILM ac maent yn addas ar gyfer y rhai sy’n gadael ysgol hyd at weithwyr busnes proffesiynol sydd yn edrych ar ddiweddaru eu sgiliau rheoli. Mae cyrsiau busnes ymysg y cyrsiau mwyaf poblogaidd a astudir ledled y byd. Ar hyn o bryd mae galw mawr am fyfyrwyr busnes. Mae ein darlithwyr felly’n eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau solet ac, yn bwysicaf oll, sgiliau ymarferol er mwyn eich helpu i roi’r naid fawr honno ar eich ysgol yrfa. Gall cymhwyster mewn busnes agor y drws i amrywiaeth eang o yrfaoedd cyffrous mewn nifer diderfyn o sectorau diwydiant. Mae yna nifer o lwybrau busnes i arbenigo ynddynt a phob un yn cynnal eu buddiannau eu hunain, gan dargedu myfyrwyr â nodau gyrfa gwahanol a’r rhai hynny ar wahanol gamau o ddatblygiad proffesiynol.

Cyfrifiadureg a TG: Cyrsiau Gradd

Cyrsiau Gradd: Adeiladu

Gall cymhwyster mewn adeiladu fod yr union garreg sarn sydd angen i chi gael proffesiwn mewn nifer o grefftau adeiladu ar draws y byd. Mae’r galw mawr am swyddi yn y diwydiant hwn yn tyfu ac rydym yn ymrwymedig i ddarparu sylfaen gadarn o wybodaeth adeiladu i’n myfyrwyr. Yn y Coleg rydym yn cynnig nifer o gyrsiau i ateb y galw hwnnw – mae rhai ohonynt yn cynnwys: crefftau adeiladu ymarferol, a chyrsiau lefel uwch wedi’u hanelu at reoli a dylunio mewn adeiladu, peirianneg sifil a phensaernïaeth. Gyda darlithwyr profiadol a chanolfan adeiladu gwerth £3.1m, gyda lefelau uchel o offer modern, rydym wedi creu amgylchedd hyfforddi rhagorol perffaith ar gyfer y rhai sy’n gadael yr ysgol, pobl crefftau a gweithwyr proffesiynol sydd am wella eu sgiliau a chymwysterau.

Addysg: Cyrsiau Gradd

Trydanol ac Electronig: Cyrsiau Gradd

Peirianneg Fecanyddol: Cyrsiau Gradd

Peirianneg Gweithrediadau

Chwaraeon: Cyrsiau Gradd