Pa gwrs llawn-amser sydd yn iawn i mi?

P’un a ydych am astudio Lefel A neu gymwysterau Galwedigaethol rydym yn hyderus o ganlyniad i ansawdd yr addysgu, ein cysylltiadau cryf gyda busnesau a’n henw da, byddwn yn eich helpu i wneud cynnydd a chyflawni.
Gallwch gysylltu â’n Tîm Derbyniadau neu dewch i un o’n diwrnodau agored i gael gwybod mwy am ein cyrsiau.

CAMPWS 6 NEWYDD AR AGOR YM MEDI 2017

campus6

LEFEL A: Cyrsiau llawn-amser

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich TGAU mae yna nifer o gyfleoedd i chi ddewis ohonynt, gan gynnwys: Lefel A, Diplomâu a Phrentisiaethau. Fodd bynnag, os ydych yn awyddus i ddilyn llwybr academaidd yn y brifysgol, mwy na thebyg mai dewis astudio Lefel A yw’r dewis gorau.

Gofal Anifeiliaid a Chefn Gwlad: Cyrsiau llawn-amser

Ydych chi’n caru anifeiliaid a’r awyr agored? Os felly, rydych yn y lle iawn! Gallwn eich helpu i ennill y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys dod yn Triniwr Anifeiliaid Anwes, Cynorthwy-ydd Milfeddygol neu unrhyw nifer o yrfaoedd amaethyddol. Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau llawn-amser a rhan-amser ar gyfer y rhai sy’n gadael ysgol ac i oedolion sy’n gweithio yn neu’n chwilio am lwybr galwedigaethol, mewn diwydiannau a galwedigaethau’n ymwneud â’r tir gyda phwyslais cryf ar hyfforddiant ymarferol. Mae’r adran wedi gweithio’n galed i ffurfio partneriaethau cryf gyda chwmnïau ar draws y sir gan alluogi ein myfyrwyr i ennill profiad gwaith gwerthfawr fel rhan o’u cymhwyster. Gyda chwmnïau yn cynnwys: Fferm Folly, Milfeddygfeydd lleol, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Sir Benfro a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae yna nifer o gyfleoedd gwych sy’n mynd law yn llaw wrth astudio ar un o’n cyrsiau.

Y Fyddin a Gwasanaethau Cyhoeddus: Cyrsiau llawn-amser

Ydych chi’n ymdrechu i wella’ch ffitrwydd ac yn derbyn hyfforddiant strwythuredig i ddatblygu eich talent a gwybodaeth ym myd chwaraeon? Efallai ei bod yn nod i gyflawni’r sgiliau a’r disgyblaeth angenrheidiol i gael gyrfa yn yr heddlu, y gwasanaeth tân, gwasanaeth ambiwlans neu’r Lluoedd Milwrol Brenhinol?

Mae ein cyrsiau Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnig llwybr cyffrous, amrywiol ac ymarferol i chi lwyddo yn eich cais i brifysgol neu i ble bynnag rydych eisiau bod. Mae ein Academi Chwaraeon wedi’i gynllunio i gynnig y cyfle i unigolion talentog ddatblygu eu doniau chwaraeon ochr yn ochr â’u hastudiaethau academaidd – mae’n opsiwn mae pob myfyriwr yn cael eu hannog i gymryd rhan ynddo!

Celfyddydau: Cyrsiau llawn-amser

Gall astudio unrhyw un o bynciau’r Celfyddydau sydd gennym i’w cynnig fod yn hynod werthfawr ac yn gymaint o hwyl! Gan weithio gyda thîm o diwtoriaid sydd â phrofiad go iawn o’r diwydiant ar y campws gorau yng ngorllewin Cymru, rydych yn sicr o brofi nifer o gyfleoedd i fwydo eich dawn greadigol. Boed hynny yn y theatr a stiwdio dawns i berfformwyr, stiwdios recordio i gerddorion, ystafelloedd Mac i ddylunwyr neu stiwdio ac ystafell dywyll i ffotograffwyr, mae yma rywbeth at ddant pawb.

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth ddyfnach yn eich dewis faes ac yn cael nifer o gyfleoedd i roi eich gwybodaeth ar waith. Mae arddangosfeydd diwedd blwyddyn a pherfformiadau byw yn rhoi cyfle i chi arddangos eich talent, cyn symud ymlaen i gyflogaeth neu ddilyn cyn-fyfyrwyr i rai o brifysgolion creadigol gorau’r DU. Mae cael gwir angerdd ac ymroddiad ar gyfer un o’n pynciau celfyddydol yn hanfodol iddo fod yn llwybr creadigol gwerth chweil a difaich.

Harddwch: Cyrsiau llawn-amser

Os taw trin gwallt, harddwch, colur a chreu delwedd bersonol wych sy’n bwysig i chi, yna byddwch yn dwli ar ein cyrsiau trin gwallt a therapi harddwch. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau llawn a rhan amser arbenigol yn y maes hwn. Byddwch yn sicr ar y trywydd iawn i ennill cymwysterau a sgiliau a allai eich galluogi i weithio o amgylch y byd. Gan weithio yn ein salonau masnachol ffasiynol, mae myfyrwyr wedi mynd ymlaen i redeg eu busnesau eu hunain, cael gwaith mewn salonau, sbas a chanolfannau harddwch blaenllaw ar draws y wlad yn ogystal â gweithio mewn teledu a theatr. Gydag enw da iawn, mae pob cwrs yn cynnig digon o weithgareddau ac asesiadau ymarferol, tra’n gwneud y gorau o diwtoriaid sydd â phrofiad diwydiant ac yn cadw i fyny â’r tueddiadau a’r technegau diweddaraf.

Brickwork: Full-time Courses

A qualification in construction can be the very stepping stone you need to gain a profession in a number of construction trades across the globe. The high demand for jobs in this industry is growing and we are committed to providing a solid foundation of construction knowledge for our students. At the College we offer a number of courses to meet that demand, some of which include: practical building trades, and higher-level courses aimed at management and design in building, civil engineering and architecture.

With experienced lecturers and a £3.1m construction centre, with high levels of modern equipment, we have created an excellent training environment perfect for school leavers, trades people and professionals wanting to improve their skills and qualifications.

Business: Full-time Courses

Our business and related subjects, range from the; Extended Diploma in Business to AAT Accounting and ILM qualifications and are suitable for school leavers through to business professionals looking to update their management skills.

Business based courses are amid the most popular courses studied worldwide. At present business students are in high demand and our lecturers set out to help you develop solid and, most importantly, practical skills to help give you that big leap onto your career ladder.

A qualification in business can open the door to a wide variety of exciting careers in a limitless number of industry sectors. There are a number of business pathways to specialise in and each hold their own benefits, targeting students with different career goals and those at different stages of professional development.

Carpentry: Full-time Courses

A qualification in construction can be the very stepping stone you need to gain a profession in a number of construction trades across the globe. The high demand for jobs in this industry is growing and we are committed to providing a solid foundation of construction knowledge for our students. At the College we offer a number of courses to meet that demand, some of which include: practical building trades, and higher-level courses aimed at management and design in building, civil engineering and architecture.

With experienced lecturers and a £3.1m construction centre, with high levels of modern equipment, we have created an excellent training environment perfect for school leavers, trades people and professionals wanting to improve their skills and qualifications.

Gofal Plant: Cyrsiau llawn-amser

Os mai cael eich amgylchynu gan egni dibaid a brwdfrydedd plant yw eich swydd ddelfrydol neu astudio er mwyn meithrin ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion cyfredol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ymarferol ac academaidd llawn-amser neu ran-amser i’ch helpu i gyflawni’r sgiliau a’r cymwysterau priodol i symud ymlaen o fewn y sector hwn sy’n ehangu.

Mae dilyn y llwybrau galwedigaethol hyn yn datblygu eich arbenigedd mewn technegau’n ymwneud â phob agwedd ar wybodaeth academaidd ac ymarferol ym mhob lleoliad iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant.

Therapïau Cyflenwol: Cyrsiau llawn-amser

Mae’r ystod eang o gyrsiau llawn-amser a rhan-amser sydd gennym i’w cynnig yn y maes hwn yn rhoi’r cyfle i chi fod yn ymarferydd hyfedr mewn technegau uwch. Yr her i therapyddion cyflenwol a darparwyr gwasanaeth meddygol prif ffrwd yw gweithio gyda’i gilydd i gynhyrchu gwell canlyniadau i gleifion a chleientiaid – rhywbeth rydym yn ymdrechu ar gyfer ein myfyrwyr i ddeall a chyflawni. Mae ein cyrsiau yn eich galluogi i ennill y cymwysterau angenrheidiol, ochr yn ochr ag amrywiaeth o sgiliau hanfodol er mwyn bod yn therapydd eithriadol. Felly, p’un a ydych am fod yn hunangyflogedig gyda’ch cwsmeriaid eich hun neu weithio mewn canolfan sba neu harddwch, gwnewch gais am un o’n cyrsiau heddiw!

Computing & IT: Full-time Courses

Computing is a creative and broad ranging subject where we make every effort to meet the growing demand of people looking to acquire computing skills. We provide courses for complete beginners through to degree level – for school leavers, adult returners and employees.

Our courses use fundamental principles and logical thinking to build systems that really do work. The skills and qualifications gained throughout your time with us will expand your knowledge on how modern computer systems work, and how they can be improved in the future.

Using state of the art computers with industry standard software, plus dedicated computer suites for designers, programming and multimedia, we could begin the path to your dream career within the computing and IT industry.

Construction: Full-time Courses

A qualification in construction can be the very stepping stone you need to gain a profession in a number of construction trades across the globe. The high demand for jobs in this industry is growing and we are committed to providing a solid foundation of construction knowledge for our students. At the College we offer a number of courses to meet that demand, some of which include: practical building trades, and higher-level courses aimed at management and design in building, civil engineering and architecture.

With experienced lecturers and a £3.1m construction centre, with high levels of modern equipment, we have created an excellent training environment perfect for school leavers, trades people and professionals wanting to improve their skills and qualifications.

Electrical & Electronic Engineering: Full-time Courses

Do you like to analyse and problem solve? Then Engineering could be the route for you! Engineering subjects continue to be in high demand and those studying them stand out from the crowd. Once qualified you are more likely to find employment and get the chance to work your way up the career chain.

A massive £4.2 million was spent on the engineering wing at the main campus providing excellent engineering training for every student, including a state of the art energy centre specialising in the application of renewable technologies.

We offer good links with industry alongside specialist experienced lecturers and technicians to ensure that courses are relevant. Modern classrooms and engineering workshops with high spec equipment and resources ensure students leave the College with the skills to progress in this exciting sector.

Engineering: Full-time Courses

Do you like to analyse and problem solve? Then Engineering could be the route for you! Engineering subjects continue to be in high demand and those studying them stand out from the crowd. Once qualified you are more likely to find employment and get the chance to work your way up the career chain.

A massive £4.2 million was spent on the engineering wing at the main campus providing excellent engineering training for every student, including a state of the art energy centre specialising in the application of renewable technologies.

We offer good links with industry alongside specialist experienced lecturers and technicians to ensure that courses are relevant. Modern classrooms and engineering workshops with high spec equipment and resources ensure students leave the College with the skills to progress in this exciting sector.

Trin Gwallt: Cyrsiau llawn-amser

Os taw trin gwallt, harddwch, colur a chreu delwedd bersonol wych sy’n bwysig i chi, yna byddwch yn dwli ar ein cyrsiau trin gwallt a therapi harddwch. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau llawn a rhan amser arbenigol yn y maes hwn. Byddwch yn sicr ar y trywydd iawn i ennill cymwysterau a sgiliau a allai eich galluogi i weithio o amgylch y byd. Gan weithio yn ein salonau masnachol ffasiynol, mae myfyrwyr wedi mynd ymlaen i redeg eu busnesau eu hunain, cael gwaith mewn salonau, sbas a chanolfannau harddwch blaenllaw ar draws y wlad yn ogystal â gweithio mewn teledu a theatr. Gydag enw da iawn, mae pob cwrs yn cynnig digon o weithgareddau ac asesiadau ymarferol, tra’n gwneud y gorau o diwtoriaid sydd â phrofiad diwydiant ac yn cadw i fyny â’r tueddiadau a’r technegau diweddaraf.

Lletygarwch ac Arlwyo: Cyrsiau llawn-amser

Fel un o’r diwydiannau mwyaf poblogaidd ar draws y byd, yn cyflogi miliynau o bobl ledled y byd, mae lletygarwch a thwristiaeth yn sector cyffrous, ac un sy’n tyfu’n gyflym. Gall y cyrsiau hyfforddi sydd gennym i’w cynnig arwain at gyfleoedd gyrfa rhagorol yn lleol ac yn fyd-eang.
Gan weithio yn ein ceginau masnachol ag offer da a’r bwyty, mae myfyrwyr yn ennill y profiad ymarferol na fyddent yn ei gael yn unrhyw le arall yn y sir. Yn dilyn astudio ar un o’n cyrsiau yn y maes hwn gall y cyfle i deithio, cwrdd â phobl newydd a phrofi gwahanol leoedd a diwylliannau i gyd fod yn rhan o’r swydd ddelfrydol a’r ffordd o fyw rydych eisiau.

Lletygarwch ac Arlwyo: Cyrsiau llawn-amser

Fel un o’r diwydiannau mwyaf poblogaidd ar draws y byd, yn cyflogi miliynau o bobl ledled y byd, mae lletygarwch a thwristiaeth yn sector cyffrous, ac un sy’n tyfu’n gyflym. Gall y cyrsiau hyfforddi sydd gennym i’w cynnig arwain at gyfleoedd gyrfa rhagorol yn lleol ac yn fyd-eang.
Gan weithio yn ein ceginau masnachol ag offer da a’r bwyty, mae myfyrwyr yn ennill y profiad ymarferol na fyddent yn ei gael yn unrhyw le arall yn y sir. Yn dilyn astudio ar un o’n cyrsiau yn y maes hwn gall y cyfle i deithio, cwrdd â phobl newydd a phrofi gwahanol leoedd a diwylliannau i gyd fod yn rhan o’r swydd ddelfrydol a’r ffordd o fyw rydych eisiau.

Mechanical Engineering: Full-time Courses

Do you like to analyse and problem solve? Then Engineering could be the route for you! Engineering subjects continue to be in high demand and those studying them stand out from the crowd. Once qualified you are more likely to find employment and get the chance to work your way up the career chain.

A massive £4.2 million was spent on the engineering wing at the main campus providing excellent engineering training for every student, including a state of the art energy centre specialising in the application of renewable technologies.

We offer good links with industry alongside specialist experienced lecturers and technicians to ensure that courses are relevant. Modern classrooms and engineering workshops with high spec equipment and resources ensure students leave the College with the skills to progress in this exciting sector.

Cerbydau Modur: Cyrsiau llawn-amser

Ydych chi’n hoffi dadansoddi a datrys problemau? Yna gallai Peirianneg fod y llwybr i chi! Mae pynciau peirianneg yn parhau i fod yn hynod boblogaidd ac mae’r rhai sy’n eu hastudio yn sefyll allan. Unwaith i chi fod yn gymwys rydych yn fwy tebygol i ddod o hyd i gyflogaeth a chael y cyfle i weithio’ch ffordd i fyny’r gadwyn yrfa. Mae £4.2 miliwn wedi cael ei wario ar yr adain beirianneg yn y prif gampws yn darparu hyfforddiant peirianneg ardderchog ar gyfer pob myfyriwr, gan gynnwys canolfan ynni modern iawn sy’n arbenigo mewn defnyddio technolegau adnewyddadwy. Rydym yn cynnig cysylltiadau da gyda diwydiant ochr yn ochr â darlithwyr a thechnegwyr profiadol arbenigol i sicrhau bod cyrsiau’n berthnasol. Mae ystafelloedd dosbarth modern a gweithdai peirianneg gyda chyfarpar ac adnoddau cyfoes yn sicrhau bod myfyrwyr yn gadael y Coleg gyda’r sgiliau i symud ymlaen yn y sector cyffrous hwn.

Plumbing: Full-time Courses

A qualification in construction can be the very stepping stone you need to gain a profession in a number of construction trades across the globe. The high demand for jobs in this industry is growing and we are committed to providing a solid foundation of construction knowledge for our students. At the College we offer a number of courses to meet that demand, some of which include: practical building trades, and higher-level courses aimed at management and design in building, civil engineering and architecture.

With experienced lecturers and a £3.1m construction centre, with high levels of modern equipment, we have created an excellent training environment perfect for school leavers, trades people and professionals wanting to improve their skills and qualifications.

Science & Maths: Full-time Courses

GCSEs and A-levels in the sciences and maths can open the door to many exciting careers as well as A-levels being the traditional route to gain entry to university courses such as medicine and dentistry.

Delivering A-level Chemistry, Biology, Physics and Maths via online learning now provides students with even more flexibility to achieve the qualifications they need to progress to university or to change career.

Sgiliau am Oes: Cyrsiau llawn-amser

Ar gyfer myfyrwyr a allai fod wedi dilyn rhaglen Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy neu Cwricwlwm Amgen, neu efallai wedi mynychu rhai sesiynau cymorth ychwanegol, wedi cael cymorth Cynorthwy-ydd Dysgu yn y dosbarthiadau, neu wedi mynychu Ysgol Anghenion Addysgol Arbennig, mae’r cyrsiau isod wedi’u teilwra i gefnogi eich anghenion.
Mae’r cyrsiau’n canolbwyntio ar Sgiliau Bywyd a ABICh, Sgiliau Galwedigaethol, a Sgiliau Hanfodol Cymru. Maent yn berffaith os ydych yn ansicr ynghylch pa lwybr i’w gymryd nesaf ac angen y ddarpariaeth ychwanegol.  Mae cymorth Cynorthwy-ydd Dysgu ar gael lle bo angen ar gyfer pob dysgwr.

Chwaraeon: Cyrsiau llawn-amser

Ydych chi’n ymdrechu i wella eich ffitrwydd ac yn derbyn hyfforddiant strwythuredig i ddatblygu eich talent a gwybodaeth ym myd chwaraeon? Efallai ei bod yn nod i gyflawni’r sgiliau a’r disgyblaeth angenrheidiol i gael gyrfa yn yr heddlu, y gwasanaeth tân, gwasanaeth ambiwlans neu’r Lluoedd Milwrol Brenhinol? Mae ein cyrsiau Chwaraeon a chyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnig llwybr cyffrous, amrywiol ac ymarferol i chi lwyddo yn eich cais i brifysgol neu i ble bynnag yr ydych eisiau bod. Mae ein Academi Chwaraeon wedi’i gynllunio i gynnig cyfle i unigolion talentog ddatblygu eu doniau chwaraeon ochr yn ochr â’u hastudiaethau academaidd – opsiwn caiff yr holl fyfyrwyr eu hannog i gymryd rhan ynddo!

Academïau Chwaraeon

Nid oes rhaid i chi fod yn fyfyriwr Diploma Chwaraeon i fod yn rhan o’r academi.  Os oes gennych ddawn ar gyfer chwaraeon, hoffem glywed gennych.
Mae ein rhaglen gynhwysfawr yn datblygu eich gwybodaeth am hyfforddiant a sgiliau tuag at berfformiad elitaidd, ac mae’n cynnwys:
• Datblygu sgiliau a pherfformiad
• Rhaglen ffitrwydd personol a phrofi
• Atal anafiadau chwaraeon a thylino chwaraeon
• Seicoleg chwaraeon a ffisioleg
• Cyngor ynghylch deiet a maeth
• Datblygu sgiliau hyfforddi