Coleg Sir Benfro yw darparwr addysg a hyfforddiant ôl-16 mwyaf yn y sir.  Wedi ei leoli ar gampws modern, pwrpasol yn Hwlffordd, rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddi rhagorol i bobl ifanc ac oedolion.

O gyrsiau Lefel A a phrentisiaethau i raddau a dosbarthiadau nos rhan-amser, bydd ein cyrsiau yn eich helpu i gyflawni eich nodau.

Gyda thua 2,000 o fyfyrwyr llawn-amser a 12,500 o fyfyrwyr rhan-amser, mae tiwtoriaid y Coleg yn darparu fframwaith ddisgybledig a chefnogol sy’n canolbwyntio ar lwyddiant myfyrwyr.  Ar gyfer rhai sy’n gadael yr ysgol, mae’r Coleg yn darparu amgylchedd bywiog ac ysgogol sy’n gweithredu fel cam tuag at y brifysgol a byd gwaith.

Mae’r Coleg yn falch o’i amrywiaeth ardderchog o gyfleusterau ac offer, yn enwedig y Ganolfan Astudio, ystafelloedd cyfrifiadureg a TG, Canolfan Adeiladu, Yr Adain Beirianneg, gweithdai dylunio ac, yn fwyaf diweddar, ein Canolfan Lefel A, CAMPWS 6 gwerth £6.6m.

Beth bynnag y byddwch yn dewis astudio, byddwch yn sicr o gael croeso cynnes yng Ngholeg Sir Benfro.

Sharron Lusher
Pennaeth

Edrych arlein drwy Issuu

Lawrlwytho PDF

Cliciwch ar yr atodiadau isod i lawrlwytho’r cyhoeddiadau rydych am weld. Yn dibynnu ar eich cysylltiad gall y rhain gymryd peth amser i’w llwytho i lawr. (DS Bydd angen Adobe Acrobat Reader arnoch er mwyn gallu gweld y dogfennau hyn).

Canllaw i Lefel A

Cyrsiau Llawn-amser

Cyrsiau Rhan-amser

Hyfforddiant Canolog

Canllaw i Rhieni

Adolygiad Blynyddol

Y Coleg yn Dathlu Penblwydd Arian

Drwy’r Post

Os hoffech gael copi o unrhyw un o’r cyhoeddiadau uchod wedi’u postio allan atoch, ffoniwch yr Uned Fynediadau ar 0800 9 776 788 neu defnyddiwch y ffurflen gysylltu.

Adeiladau a Safleoedd

CAMPWS 6 – yw’r ychwanegiad diweddaraf i’r Coleg. Yn agor ym mis Medi 2017, bydd CAMPWS 6 yn cynnwys labordai gwyddoniaeth, ystafelloedd dosbarth modern, ardal hunan-astudio fawr, neuadd chwaraeon 590m2, ystafell ffitrwydd cardio a salonau modern iawn yn ogystal â siop goffi. Bydd yr adeilad newydd yn cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf a dulliau addysgu arloesol gan roi profiad dysgu o’r radd flaenaf i fyfyrwyr.

Y Ganolfan Arloesi – mae’r ganolfan arloesi yn gyfleuster modern o’r radd flaenaf ar gyfer dylunio, peirianneg, y cyfryngau, ffotograffiaeth, adeiladu a cherddoriaeth.  Mae adnoddau arbenigol ynghyd â staff tra medrus yn darparu ystod eang o addysg bellach ac addysg uwch mewn pynciau a fydd yn hanfodol ar gyfer datblygiad economi sgiliau uwch cystadleuol.

Y Ganolfan Ynni – mae’r Ganolfan Ynni wedi’i hadeiladu i bwrpas yn darparu hyfforddiant nwy, olew a dŵr, asesu achrededig a gosod ynni adnewyddadwy a chyfleusterau gwasanaethu. Mae cyrsiau’n cael eu rhedeg ar-alw drwy gydol y flwyddyn. Ewch at ein Tudalen Ynni am fwy o wybodaeth.

Y Ganolfan Adeiladu – mae’r Ganolfan Technoleg Adeiladu wedi creu amgylchedd hyfforddiant ardderchog ar gyfer y rhai sy’n gadael yr ysgol, pobl masnach a gweithwyr proffesiynol sydd am wella eu sgiliau a’u cymwysterau. Gydag offer modern, gweithdai mawr a darlithwyr profiadol, mae’r Coleg yn le da ar gyfer y rhai sy’n edrych ar ddysgu crefft.

MITEC – wedi’i leoli yn Aberdaugleddau, mae MITEC yn arbenigo mewn adeiladu cychod a pheirianneg forol. Cafodd ei adeiladu i bwrpas yn 2000, ac mae’r ganolfan yn cynnwys amrywiaeth eang o offer adeiladu cychod ac offer peirianneg forol wedi’u hategu gan y cyfleusterau cyfrifiadurol a chyfleusterau ystafell ddosbarth modern.

Y Ganolfan Ceffylau – wedi’i leoli yn Stablau Marchogaeth Bowlings yn Rudbaxton, bum milltir o’r Coleg, mae’r ganolfan yn cynnig marchogaeth ymarferol a hyfforddiant rheoli stablau. Mae gan y cyfleuster enw rhagorol iddo’i hun ac mae’r cyfleusterau yn cynnwys ysgol dan do 20x40m a chwrs y tu allan gyda dros 30 o ffensys.

Gwasanaethau
Canolfan Astudio – mae’r Ganolfan Astudio yn gymysgedd o wasanaethau llyfrgell traddodiadol, adnoddau electronig ac ardaloedd astudio. Mae’r Catalog Llyfrgell ar-lein yn rhoi manylion am lyfrau, cylchgronau a phapurau newydd sydd ar gael yn y Ganolfan. Mae croeso i aelodau o’r cyhoedd ddefnyddio’r Ganolfan Astudio fel llyfrgell gyfeirio a defnyddio’r cyfrifiaduron am ffi fechan. Gellir cysylltu â’r Ganolfan Astudio ar: 01437 753 267 neu drwy e-bost.
Amserau agor adeg tymor:  Dydd Llun: 8yb – 6yh, Dydd Mawrth i Ddydd Iau: 8yb – 7yh; Dydd Gwener: 8yb -5yh.

Ar agor yn ystod yr hanner tymor:  Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8:45yb – 5:00yh.

Academi Salonau Trin Gwallt a Harddwch – mae ein salonau safon diwydiant yn cynnig ystod o wasanaethau i fyfyrwyr, staff ac aelodau o’r cyhoedd i’w cadw’n edrych a theimlo’n dda am brisiau gostyngol sylweddol. Mae triniaethau’n cael eu cyflawni gan fyfyrwyr sydd naill ai’n dysgu neu’n diweddaru eu sgiliau trin gwallt, harddwch neu therapïau cyflenwol, o dan oruchwyliaeth agos darlithwyr cymwysedig a phroffesiynol. Mae apwyntiadau ar gael yn ystod y tymor yn unig ac mae oriau agor yn amrywio drwy gydol y flwyddyn, felly ffoniwch 01437 753 164 am fanylion. Cliciwch yma am yr oriau agor ac i weld pa driniaethau sydd ar gael ar hyn o bryd ynghyd â rhestr brisiau.  Cewch wybod am y newyddion a’r cynigion diweddaraf ar ein tudalen Facebook.

Bwyty’r Academi – mae Bwyty’r Academi, y Bistro a’r Siop Goffi yn cael eu rhedeg gan fyfyrwyr arlwyo a lletygarwch ac maent ar agor yn ystod y tymor i staff, myfyrwyr a’r cyhoedd.  Gweinir bwydlen amrywiol o fwyd o safon am bris rhesymol a chynhelir digwyddiadau thema drwy gydol y flwyddyn – ffoniwch 01437 753 165 i gael eich ychwanegu at y rhestr bostio. Cewch wybod am y newyddion a’r cynigion diweddaraf ar ein tudalen Facebook. Darllenwch ein hadolygiadau ar TripAdvisor.

Starbucks – ar agor i’r cyhoedd, mae’r Coleg yn gartref i’r Starbucks cyntaf yn Sir Benfro sy’n gweini amrywiaeth blasus o ddiodydd poeth ac oer yn ogystal â byrbrydau ysgafn.

Meithrinfa Ddydd Bright Start – mae’n cynnig amgylchedd bywiog, diogel a gofalgar i blant cyn oed ysgol rhwng 0 a 7 oed. I gysylltu â’r feithrinfa ffoniwch: 01437 753 153.

Mae ein Cyfleusterau Masnachol yn cynnwys:

  • Theatr Myrddin (yn dal 220)
  • Ystafelloedd dosbarth
  • Ystafelloedd Fideo Gynadledda
  • Meithrinfa Ddydd Bright Start
  • Bwyty’r Academi
  • Gwasanaethau Recriwtio

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y dolenni uchod, neu os ydych am logi Theatr Myrddin neu ystafell ddosbarth ar gyfer digwyddiad, cysylltwch â’r Adran Farchnata ar 01437 753 163 neu e-bostiwch marketing@pembrokeshire.ac.uk

Prosiectau’r Coleg

Camu Allan

Ydych chi ar hyn o bryd yn ddi-waith neu efallai’n teimlo eich bod yn methu gweithio? Bydd y Prosiect Camu Allan yn darparu cymorth a chefnogaeth i’ch helpu i ddechrau ar lwybr posibl i gyflogaeth. Mae’r Prosiect yn cynnig 8 wythnos o gefnogaeth, cymwysterau cysylltiedig â gwaith a chaiff ei gyflwyno yng Ngheredigion gan ein swyddfa yn Aberystwyth.

Biwro Cyflogaeth / Gwasanaeth Recriwtio

Mae Biwro Cyflogaeth newydd Coleg Sir Benfro yn gweithio gyda chyflogwyr, yn cynorthwyo gyda’u hanghenion recriwtio. Mae’r Swyddfa hefyd yn cynnig cymorth i ddysgwyr yn y Coleg mewn cyflogadwyedd sy’n cynnwys ysgrifennu CV, ceisiadau am swyddi a sgiliau cyfweld, gan gynorthwyo pobl ifanc i ddod o hyd i waith llawn amser neu ran amser naill ai ochr yn ochr â’u hastudiaethau, neu wrth gyflawni eich cymhwyster.

Rhaglen Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog

Ymunwch â Rhaglen Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog a chymryd rhan mewn 12 wythnos o weithgareddau llawn hwyl. Mae’n rhaglen sydd yn cael ei hariannu yn llawn a fydd yn datgelu eich talentau cudd ac yn rhoi sgiliau a hyder newydd i chi ar gyfer eich cam nesaf mewn bywyd. Mae’r rhaglen yn cynnwys ymweliad preswyl, profiad gwaith a’r cyfle i weithio ar ystod o brosiectau cymunedol.

Bydd Barod

Bydd Barod ar gyfer y dyfodol gyda’r cwrs cyflogadwyedd 12 wythnos.  Mae’n cael ei gyflwyno mewn grwpiau bach, gan ddarparu sgiliau a hyder ar gyfer cyflogaeth.  Mae’n datblygu eich sgiliau chwilio am waith, TG, adeiladu tîm a sgiliau cyfweliad ac yn eich helpu i benderfynu ar eich gyrfa yn y dyfodol.

Caffi Paul Sartori

Datblygwch eich hyder gyda’r cwrs ymarferol 13 wythnos sydd yn cael ei gyflwyno mewn grwpiau bach iawn, yn darparu sgiliau a hunan-sicrwydd ar gyfer cyflogaeth. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau gwasanaeth cwsmer, TG, rhifedd, llythrennedd a sgiliau cyfweliad. Mae pob un ohonyn nhw’n digwydd mewn caffi cymunedol gweithredol.

Ymestyn | Reach

STEP

Mae gan y Coleg dîm Cymorth i Ddysgwyr cyfeillgar a phrofiadol ar gyfer myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.  Drwy Ganolfan Gyswllt y Dysgwyr, gall myfyrwyr gael gwybodaeth am gyllid, gwasanaethau cymorth, cwnsela, cyngor ac arweiniad gyrfa, amserlenni bysiau, Llais y Dysgwr, ac UCAS (Gwasanaeth Derbyniadau Prifysgolion a Cholegau).

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Edrychwch ar ein fideo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar YouTube.

Gwybodaeth am gyllid
Ewch i’n tudalen Cyllid i gael gwybod am gyllid a benthyciadau sydd ar gael.

Gwybodaeth i rieni
Fel rhiant rydym yn gwybod bod gennych lawer o gwestiynau.  Cewch wybod mwy ar ein tudalen Gwybodaeth i Rieni neu edrychwch ar ein canllaw diweddaraf i rieni.

 

Cymorth Dysgu
Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch mae gennym ystod o wasanaethau i’ch helpu.  Ewch i’n tudalen Cymorth Dysgu i gael gwybod mwy.

Cyngor ar Yrfaoedd
Mae’r gwasanaeth cyngor ac arweiniad ar yrfaoedd yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru.  Fel myfyriwr y Coleg gallwch gael mynediad i arweiniad gyrfaoedd drwy gydol eich rhaglen astudio.  Mae darpar fyfyrwyr hefyd yn gallu defnyddio’r gwasanaeth hwn drwy alw i mewn i’r swyddfa Dderbyniadau.

Mae gan y Coleg gysylltiadau helaeth hefyd ag UCAS a holl brifysgolion Prydain. Mae ystod lawn o ddigwyddiadau a gweithdai sy’n rhoi canllawiau ar y broses UCAS ar gael drwy gydol y flwyddyn academaidd yn ogystal ag ymweliadau a drefnir i ffeiriau prifysgolion ac addysg uwch.  Mae myfyrwyr sy’n awyddus i symud ymlaen i addysg uwch hefyd yn gallu cael arweiniad UCAS unigol.

Galwch i mewn i’r swyddfa Dderbyniadau i wneud apwyntiad. Ffoniwch 01437 753 108 neu e-bostiwch guidance@pembrokeshire.ac.uk

Cwnsela
Mae’r Coleg yn darparu gwasanaeth cwnsela cyfrinachol am ddim i fyfyrwyr a staff. Bydd y tîm cwnsela yn eich helpu i archwilio eich meddyliau, teimladau a phryderon ac i ystyried eich opsiynau fel y gallwch wneud y penderfyniadau sydd orau i chi.
Gallwch wneud apwyntiad i weld aelod o’r tîm cwnsela drwy ffonio neu drwy e-bostio counselling@pembrokeshire.ac.uk
Cymorth teithio
Darperir cludiant am ddim i fyfyrwyr addysg bellach llawn-amser o dan 19 oed ar 1 Medi ar y flwyddyn mynediad.

Bydd rhaid i fyfyrwyr rhwng 19 oed a hŷn wneud cyfraniad at gost cludiant.

Gall myfyrwyr rhan-amser gael y cyfraddau dyddiol o Ganolfan Gyswllt i Ddysgwyr. Mae cymorth i ariannu cludiant ar gael trwy Gronfa Arian Wrth Gefn y Coleg.

Edrychwch ar ein hamserlen bysiau presennol

Llais y dysgwr
Mae gan y Coleg grŵp Llais y Dysgwr gweithgar sy’n cyfarfod unwaith y tymor ac mae’n gyfle i fyfyrwyr roi adborth i lywodraethwyr a rheolwyr y Coleg am unrhyw faterion yn ymwneud â’r coleg.  Mae hefyd yn gyfle i fyfyrwyr drafod syniadau a gwelliannau i gyrsiau.

Llety
Myfyrwyr y DU
Bydd myfyrwyr sydd angen llety yn cael help i ddod o hyd i lety rhent preifat naill ai yn neu ger Hwlffordd.

I gael rhestr o lety preifat a chael gwybod am y dewisiadau sydd ar gael i chi, cysylltwch â Chanolfan Gyswllt i Ddysgwyr.

Myfyrwyr Rhyngwladol
Mae’r Coleg yn darparu’r opsiynau llety canlynol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol:

Llety gyda Theulu

Llety Rhent Preifat

Mae’r opsiynau llety wedi’u cynllunio i roi’r cyfle gorau posibl i chi ryngweithio gyda siaradwyr brodorol a dysgu mwy am ddiwylliant lleol.

I gael gwybod mwy am yr opsiynau llety sydd ar gael, cysylltwch â’r Swyddfa Ryngwladol ar 01437 753 183 neu e-bostiwch international.info@pembrokeshire.ac.uk

Astudio’n ddwyieithog
Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i ddatblygu darpariaeth ac ethos dwyieithog.  Rydym yn hybu dwyieithrwydd ac yn annog ein holl fyfyrwyr i ddatblygu a defnyddio eu sgiliau Cymraeg.

Cyfleoedd dwyieithog
Mae croeso i fyfyrwyr gael tiwtorialau trwy gyfrwng y Gymraeg, cwblhau aseiniadau ac asesiadau yn Gymraeg ac mae nifer o unedau ar gael y gallwch eu hastudio’n Gymraeg neu’n ddwyieithog hefyd.

Bydd astudio eich cwrs galwedigaethol yn ddwyieithog yn eich helpu i ddatblygu sgiliau gwerthfawr ar gyfer y gweithle ac yn rhoi mwy o ddewisiadau i chi wedi gadael y Coleg.

Cyfleoedd i ddatblygu sgiliau

Yma yn y Coleg, mae dewis eang o gyrsiau ar gael i’ch helpu i wneud popeth o ddatblygu ymwybyddiaeth o’r Gymraeg, rhoi hyder i chi gyfarch yn Gymraeg, datblygu eich gallu i gynnig gwasanaeth cwsmer trwy gyfrwng y Gymraeg ac adeiladu ar eich sgiliau llafar ac ysgrifenedig.

Beth bynnag yw lefel eich sgiliau a’ch hyder, gallwn ni helpu datblygu’r sgiliau hynny yn barod ar gyfer symud i mewn i’r gweithle neu symud ymlaen i gwrs arall.

Cyfleoedd cymdeithasol
Mae’r Coleg yn falch o gyhoeddi bodolaeth ‘Aelwyd Coleg Sir Benfro’ er mwyn rhoi cyfle i’n myfyrwyr gystadlu a gwirfoddoli yn Eisteddfod yr Urdd. Mae croeso mawr i fyfyrwyr ymuno â’r ‘Bore Clonc’ hefyd a gynhelir bob trydydd dydd Mawrth yn y mis.

Cyfoethogi
Nid yw bywyd myfyriwr yn ymwneud ag astudio yn unig! Mae llawer o weithgareddau eraill y gallwch gymryd rhan ynddynt tra byddwch yn fyfyriwr.

Ein nod yw eich darparu gyda’r cyfle i ddatblygu diddordebau newydd, dod yn fwy gwybodus a medrus mewn maes, rhoi hwb i’ch hunan-hyder ac elwa o wneud rhywbeth i ffwrdd o’r pwysau o basio arholiadau. Bydd cymryd rhan mewn gweithgareddau o’r fath yn gwella eich CV neu eich cais i Brifysgol.

Yn unol â Deddf Addysg Bellach ac Addysg Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) 2014, mae’n ofynnol i bob Coleg Addysg Bellach gael Corff Llywodraethu. Caiff Corff Llywodraethu y Coleg ei adnabod fel y Bwrdd Corfforaethol. Mae’r Bwrdd Corfforaethol yn atebol am osod cymeriad, cenhadaeth a chyfeiriad strategol addysgol y Coleg ac yn goruchwylio ei weithgareddau a pherfformiad. Mae’r Bwrdd hefyd yn atebol am y defnydd cywir o arian cyhoeddus a ymddiriedir iddo.

Mae strwythur llywodraethu’r Bwrdd Corfforaethol yn cynnwys sefydlu “Aelodaeth y Corff” i ddatblygu perthynas gyda busnesau, ysgolion, mudiadau gwirfoddol a’r cyhoedd ac annog mwy o gyfranogiad ac integreiddio cymunedol gyda’r Coleg.  Caiff y Corff hwn ei adnabod fel Fforwm Ymgynghorol Coleg Sir Benfro.  Bydd Fforwm Ymgynghorol Coleg Sir Benfro yn cyfarfod bob tymor a bydd yn gweithredu fel Corff ymgynghorol a lle y bo’n briodol, bydd yn gwneud argymhellion i’r Bwrdd Corfforaethol.

Cafodd y strwythur canlynol ei gyflwyno ym Medi 2014

PembrokeshireCollegeGovernance

Mae’r Coleg yn gweithredu o fewn Offeryn ac Erthyglau Llywodraeth. O fewn cwmpas y Ddeddf newydd, bydd y Colegau yn gallu ysgrifennu eu Offeryn ac Erthyglau eu hunain ac mae’r Coleg ar hyn o bryd yn aros am ganllawiau gan Lywodraeth Cymru.

Mae calendr o gyfarfodydd ar gael isod.

Offeryn ac Erthyglau Llywodraeth

Calendr Cyfarfodydd 16/17

Pwy yw’r Llywodraethwyr?
Stephen Harrison Cadeirydd

Andrew Brown Is-Gadeirydd

Julie Evans Swyddog Llywodraethu

Ffôn: 01437 753 252 E-bost: j.evans@pembrokeshire.ac.uk

I gael gwybodaeth am y dogfennau coleg allweddol canlynol mewn perthynas â’n polisïau a’n cynlluniau, cliciwch ar yr atodiadau isod.

Geithdrefn Apeliadau Academaidd – Mae’r weithdrefn hon ar gyfer defnydd dysgwyr os ydynt yn dymuno apelio canlyniadau asesu neu ddyfarniadau dilyniant a wneir gan diwtoriaid.

Polisi Derbyniadau – Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob cais cwrs ac ymholiadau.

Polisi Gwrth Fwlio – Mae’r Coleg yn credu bod bwlio yn annerbyniol ac ni ddylid ei oddef.

Polsi Camymddwyn mewn Asesiad – Mae’n nodi’r hawliau a’r cyfrifoldebau, o ran camymddygiad y dysgwr, y ganolfan a’r cyrff dyfarnu.

Polisi Cyngor ac Arweiniad am Yrfaoedd – Diben y polisi hwn yw darparu gwasanaeth arweiniol diduedd.

Polisi Cwynion – Mae’r polisi hwn yn ymdrin â chwynion gan fyfyrwyr, rhieni, cyflogwyr ac aelodau o’r cyhoedd.

Canllawiau ar Ddiogelu Mynediad at Ddata – Mae hwn wedi’i gynllunio i roi arweiniad ar faterion penodol ynglŷn â mynediad at ddata a diogelu.

Adroddiad Arolygiad Estyn

Datganiad Cydraddoldeb Anabledd – Mae hwn yn nodi’r ffordd y bydd y Coleg yn cefnogi myfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac/neu anableddau.

Adroddiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – Mae’r adroddiad hwn yn nodi ymrwymiad y Coleg i gydraddoldeb ac amrywiaeth a’r camau positif sy’n cael eu cymryd i hyrwyddo cyfle i bawb.

Cynllun Strategol Cydraddoldeb 2015-18 – Nod cyffredinol y dyletswydd cydraddoldeb newydd yw sicrhau bod cydraddoldeb yn cael ei brif ffrydio yn ein gwaith, a dylai hyn yn ei dro arwain at ddarparu fwy o wasanaethau priodol ynghyd â chanlyniadau gan gymryd i ystyriaeth gefndir unigolion.

Cydraddoldeb (Data Staff)

Cydraddoldeb (Data Myfyrwyr)

Canllaw i Arholiadau – Mae’r polisi hwn yn cwmpasu pob math o arholiadau a asesir yn fewnol ac allanol a phrofion a weinyddir gan y Coleg.

Polisi Arholiadau – Mae’r polisi hwn yn sicrhau bod cynllunio a rheoli arholiadau yn cael eu cynnal yn effeithlon ac er budd gorau ymgeiswyr a gweithrediad y system arholiadau.

Polisi Ffioedd – Mae hwn yn amlinellu’r ymagwedd at godi tâl hyfforddiant a ffioedd cysylltiedig i fyfyrwyr a defnyddwyr gwasanaethau y Coleg.

Polisi Addasrwydd i Astudio – Mae’r polisi hwn yn ymwneud â gallu’r unigolyn i ymgysylltu’n foddhaol fel myfyriwr, gan gynnwys mewn perthynas â materion academaidd a bywyd yn gyffredinol yn y Coleg.

Cyfrifon Ariannol 2014-15 – Datganiadau ariannol y Coleg.

Cynllun Cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth – Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion am y cynllun cyhoeddi a fabwysiadwyd yng Ngholeg Sir Benfro er mwyn cyflawni ei rwymedigaethau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Polisi Iechyd a Diogelwch – Datganiad o Fwriad.
Polisi Asesu, Safoni a Dilysu Mewnol – Mae’r ddogfen hon wedi cael ei chynhyrchu nid yn unig fel datganiad polisi, ond hefyd fel canllaw i systemau a gweithdrefnau sicrhau ansawdd mewnol.

Strategaeth Cynnwys y Dysgwyr – Mae’r strategaeth hon yn canolbwyntio, fel sy’n ofynnol gan Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig, ar Hawliau’r Plentyn. Mae hwn yn nodi hawl plant a phobl ifanc i fynegi barn ac i’r farn honno gael ei hystyried ar unrhyw fater sy’n effeithio arnynt.

Strategaeth Dysgu ac Addysgu – Ymrwymiad i ddarparu profiad dysgu ac addysgu o’r radd flaenaf i’r myfyrwyr.

Cynllun Gweithredu Tlodi – Ein prif amcanion fel a nodir yn ein Strategaeth Tlodi a’r camau rydym yn eu cymryd neu’n bwriadu eu cymryd i gwrdd â nhw.

Strategaeth Tlodi – Rydym yn ymroddedig i ddarparu cymorth i’n dysgwyr i leihau effaith tlodi ar gyflawniad addysgol.

Sicrhau Ansawdd – Mae’r polisi hwn yn ceisio adeiladu model sicrhau ansawdd a fydd yn cyflawni gwelliant sylweddol, parhaus ac eang mewn profiadau dysgwyr, perfformiad y cwrs ac yn rhoi uchelgais wrth galon y broses.

Cydnabod Dysgu Blaenorol – Dull asesu yw hwn (yn arwain at ddyfarnu cymhwyster) sy’n ystyried a all y dysgwr ddangos ei fod yn gallu bodloni’r gofynion asesu.

Polisi Rheoli Cofnodion ac Archif – Mae’r polisi hwn yn galluogi mynediad hawdd i holl gofnodion y Coleg a archifwyd a sicrhau ei fod yn gallu cyflawni ei gyfrifoldeb o dan ddeddfwriaeth berthnasol.

Polisi Diogelu – Mae’r polisi hwn yn cydnabod dyletswydd gofal y Coleg i ddiogelu ein cymuned ddysgu a sicrhau o fewn lleoliadau’r Coleg bod diogelu’n cael ei gydnabod fel busnes a chyfrifoldeb craidd pawb.

Polisi Sgiliau – mae’r polisi hwn yn disgrifio’r strategaethau tracio, monitro a chymorth sy’n gynhenid ​​yn y gwaith o reoli dysgwyr trwy eu rhaglen ddysgu.

Polisi Presenoldeb y Myfyriwr a Thynnu’n Ôl – Nod y polisi hwn yw er mwyn galluogi ymdrin â phob absenoldeb yn deg ac yn gyson yng Ngholeg Sir Benfro, ynghyd â monitro a gwella presenoldeb pob myfyriwr.

Polisi Disgyblu Myfyrwyr – Diben y polisi hwn yw darparu Polisi Disgyblu ymddygiadol ac academaidd priodol, yn cydnabod yr angen i ddarparu canllawiau teg a phriodol mewn perthynas â disgyblu myfyrwyr.

Polisi Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr – Gweithdrefn cyffredinol ynghylch cymorth ariannol i fyfyrwyr.

Polisi Camddefnyddio Sylweddau – Diben y polisi hwn yw cyfrannu tuag at nod y Coleg i ddarparu amgylchedd diogel i’w ddysgwyr a’i staff.

Adroddiad Cynaliadwyedd – Mae’r adroddiad hwn yn adolygu cynnydd y Coleg o ran rheoli ei agweddau amgylcheddol a’r effeithiau ers cyrraedd Lefel 5 y Ddraig Werdd.

Polisi Cludiant i Fyfyrwyr – Mae’r polisi hwn yn nodi hawl myfyrwyr i gael cludiant wedi’i ariannu i ac o’r Coleg.

Gwybodaeth am Gludiant – Mae’n rhoi manylion ynghylch pwy sydd â hawl i gludiant am ddim neu gostau cludo is a’r costau cysylltiedig.

Polisi Yswiriant Teithio – Crynodeb o’r hyn y mae ein yswiriant yn cynnwys.  Nid yw’n cynnwys ymweliadau addysgol tramor.

Ymwadiad ac Hygyrchedd y Wefan

Cynllun Iaith Gymraeg – Mae’r Coleg wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.

Gweithio yng Ngholeg Sir Benfro – Byddwch yn rhan o sefydliad llwyddiannus

Mae Coleg Sir Benfro yn ddarparwr addysg a hyfforddiant deinamig ac o ansawdd uchel, yn darparu cyfleoedd i 2,000 o ddysgwyr llawn-amser a thua 12,000 o ddysgwyr rhan-amser ar ystod eang o gyrsiau addysg bellach, addysg uwch, dysgu seiliedig ar waith, rhyngwladol, a chyrsiau dysgu ar-lein.

Gellir olrhain gwreiddiau’r Coleg yn ôl i 1956, ac mae’r prif gampws wedi’i lleoli yn nhref sirol Sir Benfro, sef Hwlffordd. Mae’r seilwaith economaidd yn y sir yn un sy’n cael ei ddominyddu gan gyflogwyr bach a rhai sydd yn hunangyflogedig.  Fodd bynnag, mae’r busnesau aml-genedlaethol sydd wedi’u lleoli yn neu o gwmpas dyfrffyrdd Yr Hafan yn ffurfio rhan bwysig iawn o wneuthuriad economi’r Sir, lle mae bron 30% o olew a nwy y DU yn cael ei fewnforio.

Ers penodiad y Pennaeth presennol, Sharron Lusher yn 2012, mae’r Coleg wedi gweld camau sylweddol ymlaen o ran cydweithio a gweithio mewn partneriaeth. Mae addysg uwch wedi cael ei ehangu drwy gynghrair strategol gyda Phrifysgol Abertawe, tra bod y Consortiwm Dysgu yn y Gwaith newydd yn cael ei arwain gan y Coleg, sy’n cynnwys chwe choleg a thri darparwr preifat, yn darparu contract gwerth £12m ac yn hyfforddi 5,000 o brentisiaid a hyfforddeion yn flynyddol.

Yn arolygiad 2015 Estyn ar ddarpariaeth dysgu yn y gwaith, derbyniodd y Coleg bump dyfarniad ‘rhagorol’ a deg dyfarniad ‘da’, gan osod y Coleg ymhlith y colegau gorau ar gyfer darparu dysgu yn y gwaith yng Nghymru.  Yn 2014 dathlodd y Coleg ei ganlyniadau Lefel A cryfaf hyd yn hyn gyda 33.3% o’r dysgwyr yn cyflawni graddau A-A*.

Rydym yn falch o’n diwylliant addysgol ac yn uchelgeisiol am ein dyfodol. Rydym yn credu bod gennym gyfrifoldeb i ddarparu addysg a hyfforddiant o’r radd flaenaf er mwyn sicrhau bod gan Gymru weithlu sydd yn barod ac yn gallu cwrdd â gofynion economaidd y dyfodol, a hyrwyddo ymgysylltiad cymunedol mewn sgiliau.
Mae gennym dîm cymwys, cefnogol ac ymroddedig iawn o staff sy’n gofalu am eu myfyrwyr.  Mae gennym gyfleusterau ac adnoddau gwych. Rydym yn gryf yn ariannol ac yn parhau i fuddsoddi yn ein cyfleusterau.

Fel Coleg rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ‘diwylliant o ddyhead’ ar gyfer ein myfyrwyr, cyflogwyr a chymunedau.
________________________________________
Gwobrwyon a buddiannau

Mae gan Goleg Sir Benfro dîm ardderchog ac ymroddedig o staff sy’n derbyn pecyn o fuddiannau yn cynnwys:

Rhaglen datblygu staff gynhwysfawr
Cyfleuster Meithrinfa Ddydd Gofal Plant
Ystafell Ffitrwydd
Ymgynghorydd Iechyd Galwedigaethol Mewnol
Cwnselydd Mewnol
Gostyngiadau ffioedd ar gyrsiau mewnol
Triniaethau Harddwch am Gost Is
Uwchsgilio Llythrennedd a Rhifedd
Mentoriaid Dysgu ac Addysgu
Cymdeithas y Staff
Gweithio’n Hyblyg
Sefydliad y Merched (W.I.)
Côr y Coleg

 

Byw yn Sir Benfro

Mae Coleg Sir Benfro wedi ei leoli yng ngorllewin Cymru gyda rhannau helaeth o’r sir yn unig barc cenedlaethol arfordirol y DU.

I gael gwybod mwy am fyw a gweithio yn Sir Benfro, ewch i’r gwefannau canlynol sy’n rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am yr ardal:

www.visitpembrokeshire.com

www.pembrokeshire-online.co.uk

www.haverfordwestcivicsociety.org.uk

________________________________________
Gwobrau
•      ‘Times Education Supplement’ (TES) Enillydd Tîm Adnoddau Dynol Rhagorol  –           2012
•      Gwobr Platinwm Safonau Iechyd Corfforaethol – 2013
•      Gwobr Aur RoSPA Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol – 2013
•      Gwobr TES am Arloesedd mewn Dysgu ac Addysgu (Enillydd) – 2014
•      Gwobr ColegauCymru ar gyfer Cydraddoldeb a Chynhwysiant Cymdeithasol (Enillydd) – 2015
•      Gwobr TES am Gyfraniad Eithriadol i Faes Galwedigaethol (rownd derfynol) –            2015
•      Gwobr TES am Gyfraniad i’r Gymuned Leol (rownd derfynol) – 2015

 

Cyfleoedd Gwirfoddoli yng Ngholeg Sir Benfro

A oes gennych sgil neu ddawn i rannu gyda’n myfyrwyr?

Mae’r coleg yn chwilio am wirfoddolwyr a fyddai â diddordeb mewn rhannu eu sgiliau/ doniau/gwybodaeth gyda’n myfyrwyr e.e. hanes lleol, sgiliau iaith ac ati.

Byddai angen DBS arnoch cyn gweithio gyda dysgwyr.

Oes gennych ddiddordeb? – Cysylltwch â’n Canolfan Gyswllt i Ddysgwyr ar 01437 753 137 neu LCC@pembrokeshire.ac.uk

Cyfrifon – 2014/152015/16 – Mae Cyfrifon Ariannol y Coleg yn rhoi trosolwg o berfformiad y Coleg yn ystod y flwyddyn academaidd.

Adroddiad Arolygiad Estyn – Dyma’r adroddiad swyddogol a gynhyrchwyd gan Estyn yn dilyn eu harchwiliad o’r Coleg yn ystod mis Chwefror 2011.

Adroddiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – Mae’r adroddiad hwn yn nodi ymrwymiad y Coleg i gydraddoldeb ac amrywiaeth a’r camau positif sy’n cael eu cymryd i hyrwyddo cyfle i bawb.

Cynllun Strategol Cydraddoldeb 2015-18 – Nod cyffredinol y ddyletswydd cydraddoldeb newydd yw sicrhau bod cydraddoldeb yn cael ei brif-ffrydio yn ein gwaith, ac y dylai hyn yn ei dro arwain at ddarparu gwasanaethau a chanlyniadau fwy priodol gan ystyried cefndiroedd unigolion.

Cynllun strategol – Mae’r Cynllun Strategol yn nodi’r cyd-destun mae’r Coleg yn gweithredu ynddo ac yn amlygu ein blaenoriaethau strategol ar gyfer 2014-2017.

Datganiad Gwasanaethau Cymorth Dysgu 17-18 – Mae’r Datganiad hwn yn nodi’r ffordd y bydd Coleg Sir Benfro yn cefnogi dysgwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau.

Adroddiad Cynaliadwyedd – Mae’r adroddiad hwn yn adolygu cynnydd y Coleg o ran rheoli ei agweddau amgylcheddol a’r effeithiau ers cyrraedd Lefel 5 y Ddraig Werdd.

Polisi Yswiriant Teithio – Crynodeb o’r hyn y mae ein yswiriant yn cynnwys ac nid yw’n cynnwys ymweliadau addysgol tramor.

Cynllun Iaith Gymraeg – Mae’r Coleg wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, yn trin y Gymraeg a’r Saesneg Iaith ar y sail eu bod yn gyfartal.

Rhyngwladol yng Ngholeg Sir Benfro

International

Mae Coleg Sir Benfro wedi ei drwyddedu gan Asiantaeth Ffiniau’r DU i recriwtio myfyrwyr rhyngwladol.  Mae’n Goleg sydd wedi ei restri’n Gwbl Ddibynadwy, Rhif Trwydded Nawdd X323NDPFO.

“Rydym wrth ein bodd eich bod yn ystyried astudio yng Ngholeg Sir Benfro a gobeithio bydd y wefan hon yn ddefnyddiol i chi wrth ddewis cwrs sy’n diwallu eich anghenion. Rydym yn goleg cyfeillgar a bywiog sy’n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau, ynghyd â chyfleoedd chwaraeon a chyfleoedd cymdeithasol a diwylliannol.  Mae ein canlyniadau EFL a Lefel A rhagorol yn golygu bod ein myfyrwyr rhyngwladol yn symud ymlaen i nifer o’r prifysgolion gorau yn y DU, gan gynnwys Prifysgolion Russell Group clodfawr: Prifysgolion Rhydychen, Caergrawnt, Caerwysg a Chaeredin.

“Os ydych yn dewis Coleg Sir Benfro fel y lle yr hoffech astudio, byddwch yn derbyn croeso cynnes a digon o gefnogaeth o’r funud i chi wneud cais hyd at ddiwedd eich cwrs.

“Yn ddarparwr addysg aml-arobryn, mae gennym gampws anhygoel lle y cewch rai o’r cyfleusterau gorau ar gyfer dysgu yn yr ardal leol.  Cyfunwch hyn gyda’n hadnoddau rhagorol a’n tiwtoriaid medrus ac ymroddedig, ac ni chewch hyd i le gwell i astudio ar gyfer eich dyfodol. ”

Sharron Lusher, Pennaeth y Coleg
Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma i weld gwefan Rhyngwladol Coleg Sir Benfro

Hyfforddiant Canolog yng Ngholeg Sir Benfro
Mae Hyfforddiant Canolog yn hyrwyddo ehangder yr hyfforddiant galwedigaethol mae Coleg Sir Benfro yn gallu cynnig a’r nifer o opsiynau darparu sydd ar gael i chi a’ch busnes.  Cewch wybod sut y gall cyflogi prentis gael effaith gadarnhaol ar eich llinell waelod a chael dealltwriaeth cwsmer go iawn ar ba mor dda rydym yn hyfforddi. Peidiwch â sefyll yn eich unfan, cysylltwch â Hyfforddiant Canolog heddiw ar gyfer eich holl anghenion hyfforddi, beth bynnag yw eich busnes.

 

Bydd ein tîm masnachol cryf o 55 yn eich helpu i benderfynu pa hyfforddiant sydd fwyaf addas ar gyfer anghenion eich busnes ac yn eich helpu i adnabod ac archwilio cyfleoedd ariannu sydd ar gael.
“Mae’n bwysig ein bod yn gallu diwallu anghenion hyfforddi y gymuned leol.  Rydym am i chi ddweud wrthon ni beth ydych ei angen a byddwn ni’n gwneud y gweddill.

Mae adborth a cheisiadau am hyfforddiant gan gyflogwyr yn hanfodol i’n llwyddiant ni ac yn y pendraw i’ch llwyddiant chi.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych yn fuan.”

Rheolwr Sgiliau’r Gweithlu, Wendy Weber.

WENDY WEBER

Workforce Skills Manager
Phone: 01437 753 327

ANNE HAMMOND

SFI Communications
Phone: 01437 753 445

SHARON LEWIS

Business & Technology
Phone: 01437 753 483

LUCY BRECKON

Health & Care
Phone: 01437 753 141